Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Pierwszy Lubelski Klub Golfowy zwane dalej „Klubem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających współzawodnictwu sportowemu i rozwojowi golfa, upowszechnianie golfa, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
Dodatkowe cele działania to: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, działalność rekreacyjna, działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych, ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalność fizjoterapeutyczna, pomoc społeczna, działalność charytatywna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 2.

Siedzibą Klubu jest Lublin woj. lubelskie.

§ 3.

Klub działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów o ustawie o Kulturze Fizycznej oraz ustawie Prawo o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 4.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 7.

Klub realizuje cele poprzez:

 

Wszechstronne propagowanie golfa.
Organizowanie zawodów golfowych.
Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu.
Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie uprawiania golfa.
Doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Klubu.
Prowadzenie działalności integrującej członków.
Aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Inną działalność niezbędną do realizacji celów statutowych.

§ 8.

Klub celem realizacji swych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9.

Realizując powyższe cele Klub opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników lub korzystać z usług innych podmiotów do prowadzenia swych spraw.
Rozdział III
Członkowie Klubu

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i osoba małoletnia za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkami:
1.1. złożenia deklaracji członkowskiej;
1.2. opłacenia wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu;
1.3. zobowiązania się do przestrzegania postanowień niniejszego statutu;
1.4. przedstawienia opinii (rekomendacji) co najmniej dwóch członków Klubu.
Członkom małoletnim nie przysługuje prawo z § 14 ust.2 pkt 2.1.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać:
1.1. osoba prawna (członkostwo firmowe);
1.2. rodzina, (członkostwo rodzinne) składająca się z dwojga dorosłych osób (rodziców) oraz niepełnoletnich dzieci;
1.3. osoba fizyczna.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 14 ust. 2 pkt. 2.2 – 2.7 oraz mają obowiązki określone w § 14 ust. 1. W przypadku członkostwa rodzinnego, rodzice korzystają z wszelkich praw oraz posiadają wszelkie obowiązki jakie niniejszy statut wiąże z członkostwem zwykłym.

 

§ 12.

Członkiem honorowym Klubu mogą być osoby fizyczne, podmioty i organizacje szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym godność członka honorowego została nadana przez Zarząd.
Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 14 ust.2 pkt 2.2.-2.7 .

§ 13.

Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały;
Od decyzji odmownej Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, złożone na ręce Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 14.

Członkowie Klubu zobowiązani są:
1.1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu,
1.2. dbać o jego dobre imię,
1.3. zabiegać o dobrą opinię społeczną i dobry klimat wokół uprawnia golfa,
1.4. popierać i czynnie realizować cele Klubu;
1.5. przestrzegać postanowień statutu;
1.6. regularnie opłacać składki.
Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Klubu, w szczególności:
2.1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze z zastrzeżeniem §21 punkt 10;
2.2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu;
2.3. korzystać z ogólnodostępnych lokali Klubu;
2.4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Klubu;
2.5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki w swojej działalności;
2.6. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Klub stawia do dyspozycji członków;
2.7. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub.

§ 15.

Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje poprzez:

rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
śmierć osoby fizycznej lub ustanie osoby prawnej.

§ 16.

Wykluczenie z Klubu przez Zarząd następuje:
1.1. za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia;
1.2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej ponad trzy miesiące;
1.3. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
Wykluczenie z Klubu, poza przypadkami przewidzianymi w §16 ust. 1 p. 1.1. do 1.3., może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek co najmniej 10 członków Klubu, złożony na ręce Zarządu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić od usunięcia Członka z powodów określonych w § 16 1.2.

§ 17.

Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje Członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia, złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.
Uchybienie terminowi z jakichkolwiek przyczyn powoduje uprawomocnienie się uchwały o wykluczeniu;
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Klubu

§ 18.

Władzami Klubu są:

Walne Zgromadzenie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna

§ 19.

Kadencja pierwszego powołanego Zarządu i pierwszej powołanej Komisji Rewizyjnej Klubu trwa rok. W następnym czasie okres kadencji wynosi 2 lata.

 

§ 20.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Uchwały w zakresie ustalenia wysokości składek członkowskich oraz wysokości opłaty wpisowej wymagają 2/3 zwykłej większości głosów.

§ 21.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Klubu lub członków Komisji Rewizyjnej.
Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem.
Uchwały zapadające na Walnym Zgromadzeniu są ważne gdy w Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
7.1. uchwalanie programu działania Klubu,
7.2. uchwalenie regulaminu działalności Klubu,
7.3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7.4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
7.5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7.6. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7.7. uchwalenie zmian statutu,
7.8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania bądź przystąpienia przez Klub do innych organizacji,
7.9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
7.10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez kandydatów i członków Klubu,
7.11. rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.
Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga zwykłej większości głosów przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Klubu.
9.1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wymaga zwykłej większości głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków zwyczajnych Klubu.
9.2. Uchwała o zmianie statutu Klubu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos po upływie roku od uzyskania członkostwa.
§21 punkt 10. nie mają zastosowania wobec członków założycieli, którzy prawa członkowskie uzyskują z datą wpisania Klubu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 22.

Zarząd składa się z 5 członków Klubu wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w pierwszym okresie działalności na roczną kadencję, w następnym czasie okres kadencji wynosi 2 lata.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
Zakres działania Zarządu, jego tryb i organizację pracy określi regulamin przyjęty przez Zarząd.
Do kompetencji Zarządu należy:
6.1. przyjmowanie nowych członków Klubu,
6.2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6.3. kierowanie bieżącą pracą Klubu,
6.4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
6.5. ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
6.6. zarząd funduszami i majątkiem Klubu
6.7. wydawanie regulaminów i przepisów,
6.8. uzupełnienie składu w przypadku skreślenia, wykluczenia bądź rezygnacji członka Zarządu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wice przewodniczącego i 1 członka.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
3.1.kontrola bieżącej pracy Klubu,
3.2. żądanie okresowych sprawozdań pisemnych,
3.3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3.4. występowanie w wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
3.5. uzupełnienie składu w przypadku skreślenia, wykluczenia bądź rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka w Komisji Rewizyjnej.

 
Rozdział V
Majątek Klubu

§ 25.

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej.
Do reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i jeden członek Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu i Skarbnik. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości 5000 zł jest upoważniony Prezes Zarządu i Skarbnik jednoosobowo.
Do rozporządzenia mieniem lub prawami zbywalnymi Klubu o znacznej wartości wymagana jest uchwała Zarządu. Nabycie lub zbycie nieruchomości należącej do Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VI
Likwidacja i zawieszenie działalności

§ 26.

Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.