Regulamin Turnieju „XIV Mistrzostwa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego” 1-2.X 2016 r.

Regulamin
Turnieju „XIV Mistrzostwa Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego” 1-2.X 2016 r.
1. Format:
Turniej indywidualny rozgrywany w formacie stroke play brutto i netto na 36 dołkach na polu golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club. Mężczyźni grają z żółtych tee. Kobiety grają z czerwonych tee.
2. Warunki uczestnictwa i opłaty:
2.1 Turniej dla amatorów kobiet i mężczyzn.
2.2 Obowiązuje aktualna karta handicapowa 2016 z aktualnym hcp.
Zawodnicy bez karty hcp 2015 lub nieaktualnym hcp – startują z hcp rzeczywistym 0.
Komitet ogranicza max. hcp dokładny do 36 – uczestnicy mogą posiadać wyższy hcp , ale grają z hcp dokładnym 36.
KOMITET ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY HCP PO 1 RUNDZIE- dla graczy, którzy
uzyskali wynik stableford netto powyżej 40 pkt stb i ewentualnego nie klasyfikowania w netto
zawodników z wynikiem powyżej 45 pkt. Stb.
2.3 Zgłoszenia przyjmowane są e-mailem do dnia 30 września 2016 godz.20 do Komitetu Turnieju:
plkgolf@wp.pl lub telefonicznie : 605589406 . Uczestnicy wnoszą indywidualnie opłatę turniejową –
płatna bezpośrednio w recepcji Pola. Koszt rundy wynosi 180 zł.
3. Reguły gry:
3.1 Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych Pola Sobienie Królewskie Golf & Country Club  zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
4. Piłki i kije golfowe.
Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A .
5. Wyniki remisowe:
W przypadku wyniku remisowego decydującego o pierwszym miejscu w klasyfikacji brutto rozegrana zostanie
dogrywka systemem „nagłej śmierci” ,wynik remisowy decydujący o drugim i trzecim miejscu (brutto)
rozstrzygnięty będzie wg. zasady wygrywa zawodnik, który uzyskał niższy wynik brutto na dołkach nr. 19-36
potem 28-36, potem 31-36, potem 34-36, potem 36, następnie decyduje dogrywka.
W przypadku wyniku remisowego decydującego o trzech pierwszych miejscach w klasyfikacji netto decyduje hcp
gry -niższy hcp (liczbowo) wygrywa, przy równych hcp decyduje niższy wynik na dołkach nr. 19-36 potem 28-
36, potem 31-36, potem 34-36, potem 36, następnie decyduje losowanie .
6. Nagrody:
6.1 Puchary i nagrody otrzymają zdobywcy :
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji brutto ,
3 pierwszych miejsc w klasyfikacji netto
Zdobywca pierwszego miejsca w klasyfikacji brutto ma prawo używać tytułu Mistrza PLKG za
rok 2016. Klasyfikacja brutto jest rozdzielna z klasyfikacją netto .
6.2 Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji „ Nearest to the pin” rozegranej na dołku nr (2) .
6.3 Nagrodę otrzyma zwycięzca w konkurencji „ Longest drive” rozegranej na dołku nr (14 ) .
7. Czas rozpoczęcia i zawieszenie gry :
7.1 Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w
wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w
ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 6-3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą
dwa uderzenia karne na pierwszym dołku. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po
wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie
pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary.
Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
7.2 Zawieszenie gry następować będzie w/g zasady opisanej w Appendix I ,część C, punkt 5 Rules of by R&A
Rules Limited.
Sygnałem do natychmiastowego przerwania gry (piłkę należy przed podniesieniem zamarkować lub pozostawić
na polu) będzie jednokrotny długi sygnał syreny. Sygnałem do przerwania gry (można dokończyć rozgrywany
dołek) będzie dwukrotnie powtórzony dźwięk trzech następujących zaraz po sobie sygnałów syreny. Powrót do
gry: dwa krótkie sygnały syreny.
7.3 Rozpoczęcie zawodów pierwszego dnia około 12.00 , drugiego dnia o około 9.00 , z tee nr 1.
8. Grupy:
Skład każdej grupy oraz kolejność rozpoczęcia gry pierwszego dnia turnieju zostanie ogłoszony przez komitet
turnieju najpóźniej o godz. 21.00 w dniu poprzedzającym turniej w domku klubowym. Skład każdej grupy oraz
kolejność rozpoczęcia gry drugiego dnia turnieju w poszczególnych grupach, określone zostaną na podstawie
wyników z dnia pierwszego. Zawodnicy z najlepszym wynikiem brutto startować będą jako ostatni. Członkowie
Komitetu Turnieju z uwagi na obowiązki organizatora mogą być przesunięci do innych grup.
Liczba zawodników w jednej grupie nie może przekroczyć 4 osób.
9. Opóźnianie gry, tempo gry:
Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Jakakolwiek grupa
z dwoma „wolnymi” dołkami przed nią, będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji (out of position) i
tym samym opóźniającą grę. Karą za opóźnianie gry jest jedno uderzenie karne za pierwsze wykroczenie, dwa
uderzenia karne za drugie wykroczenie oraz dyskwalifikacja za trzecie wykroczenie. Karę stosuje się do tych
zawodników, którzy przyczyniają się do opóźnienia. Grupy 3-osobowe mają pierwszeństwo przed grupami 4-o
osobowymi.
10. Urządzenia elektroniczne i wózki :
10.1 Zawodnikom podczas turnieju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych takich jak: telefon
komórkowy, radiotelefon, radio, itp. Kara za nie przestrzeganie zakazu – dyskwalifikacja. Członkowie Komitetu
Turnieju mogą używać środków łączności . W ważnych wypadkach można używać środków łączności do
skontaktowania się z komitetem lub sędzią. Komitet zezwala na korzystanie z urządzeń do mierzenia odległości
(urządzenie nie może posiadać dodatkowych funkcji np. slop, pomiar wiatru , temperatury) , przy czym
używanie ich nie może opóźniać gry.
10.2 Zawodnicy mogą posiadać caddiego i korzystać z wózka elektrycznego (ręcznego), pod warunkiem, że za
pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości, takich jak:
temperatura, różnice wysokości, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione,
nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).
W uzasadnionych przypadkach Komitet zawodów może zezwolić graczowi na korzystanie z wózka golfowego
typu melex.
11. Z uwagi na szacunek dla zwycięzców turnieju, wszyscy gracze są proszeni o uczestniczenie w ceremonii
rozdania nagród, która planowana jest godzinę po zdaniu kart przez ostatnią grupę.
12. Użycie wizerunku
12.1 Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych przygotowanych przez organizatora Turnieju w celach sprawozdawczych z wydarzenia w internecie.
 
13. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się Regulaminem turnieju i akceptuje jego
postanowienia. Każdy zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność.
14. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn. Skład Komitetu Turnieju : Michał Kurczuk, Cezary Hermanowski, Lech Guzowski.

Skomentuj