Przypomnienie

Koleżanki i koledzy. Zarząd PLKG przypomina o obowiązku wynikającym ze statutu naszego stowarzyszenia §14 punkt 1.6 ( regularnie opłacać składki.). Część członków do dnia dzisiejszego nie dopełniła tego dobrowolnego zobowiązania, dlatego prosimy o opłacenie składek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2012. Uchylanie się od opłacania składek może skutkować skreśleniem z listy członków PLKG. (§16 punkt 1.2).
Zarząd

Skomentuj